ایسم شناسی به زبان مختصر و ساده

ایسم شناسی و آشنایی با مکاتب مختلف

 

 

سکولاریسم: 

سکولر در زبان انگلیسی و فرانسوی به معنای دنیوی و آنچه که مربوط به دنیا است می باشد. و از کلمه سکولوم به معنای امور دنیا مشتق و گرفته شده است. سکولاریسم به دنیاپرستی و امور مادی اصالت می دهد. و آنچه مربوط به غیر دنیا باشد، مانند مسائل معنوی و دین و مذهب را رد می کند. و مرادف با کلمه سپ تیسم است.

 

اگزیستانسیالیسم:

مکتبی که معیار کمال انسان را فقط در آزادی او می داند، و معتقد است که تنها موجودی که آزاد آفریده شده انسان می‌باشد و محکوم هیچ جبر و ضرورت و تحمیلی نیست و هر چیزی که بر ضد آزادی و منافات با آن داشته باشد، انسان را از انسانیت خارج می نماید. و اگر انسان خود را وابسته و متعلق و بنده چیزی نماید از انسانیت خارج شده است. و پیروان این اندیشه می گویند اعتقاد به خداوند نوعی اسارت و مانع رشد بشر است.

 

  سوسیالیسم:

واژه سوسیالیسم (جامعه باوری) در زبان فرانسه به معنای اجتماعی می باشد. و در انگلیسی (سوسیالیسم سیاستی که هدف آن نظارت جامعه بر وسایل تولید و اداره‌ آنها به سود همگان است). البته این تعریف، یک تعریف جامع نیست، زیرا نظارت عمومی بر اموال و تولید معنای وسیعی دارد. امابهترین وجه اشتراک سوسیالیست برتری جامعه و سود همگانی بر نظریه فردگرایی و سود فردی است، که سوسیالیسم به انواع متعددی مانند سوسیالیسم لیبرال، مارکسی، نوین، تکاملی، فابیان، صنفی و پارلمانتر و اقسام دیگر، تقسیم می شود.

 

 ادامه مطلب

 

 

 

 

  • نویسنده : علی نظری
  • بازدید : 576بار
  • انتشار : جمعه 26 آبان 1396برچسب:, - 12:52

 

طبق يك نظرسنتي و معروف، كليه احزاب و جمعيتهاي سياسي در تاريخ معاصر ايران به سه شاخه اصلي «كه هر كدام به نوبه خود داراي شاخه‎هاي فرعي فراوان هستند» به شرح ذيل تقسيم مي‎شوند:

1. احزاب چپ «سوسياليست و كمونيست» كه گفته مي‎شود ريشه در قفقاز و روسيه داشته است.

2. احزاب ناسيوناليست كه گفته مي‎شود از غرب به طور مستقيم يا از رهگذر عثماني و هند تأثر پذيرفته است.

3. احزاب مذهبي «اسلامي» كه گفته مي‎شود به طور عمده از تقابل روحانيت و سلطنت بعلاوه مواجهة سنت و تجدد پديد آمده و به تدريج هويت مشخص به خود گرفته است.

 

  • نویسنده : علی نظری
  • بازدید : 1219بار
  • انتشار : سه شنبه 20 بهمن 1394 - 20:52